The Akron II
Akron

The Akron I – 1057 sq. ft.
Lifestyle Ranch

Lifestyle Homes

Lifestyle Cape
Lifestyle Ranch
Lifestyle Two Story

Lifestyle by Size